Nasi rzeczoznawcy majątkowi

Wiele osób zadaje sobie pytanie o to kim jest i czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy, co jest szczególnie ważne, gdy niezbędne staje się nawiązanie profesjonalnej współpracy podczas wyceny konkretnego majątku. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania niezbędne jest wcześniejsze określenie celu sporządzania wyceny, dobrze więc jasno ustalić powód, dla którego oczekuje się spisania operatu szacunkowego. Ze względu na to, że operat jest dokumentem urzędowym, a jego opracowanie wymaga rozległej wiedzy z zakresu, prawa, administracji oraz analizy rynku nieruchomości, może go konstruować wyłącznie doświadczony specjalista, posiadający uprawnienia zdobyte podczas wielu lat nauki. Oferujemy naszym klientom współpracę z rzetelnymi rzeczoznawcami, dzięki czemu współpraca przebiega sprawnie i bez zarzutu.

majątekWiemy jak cenna jest każda nieruchomość, zależy więc nam na tym, aby jej wartość była jak najbardziej adekwatna do sytuacji, którą w danym momencie można zaobserwować w przestrzeni branży. Decyzja o zgłoszeniu się do biura rzeczoznawcy najczęściej podyktowana jest koniecznością zaciągnięcia kredytu w banku, zrealizowania zaplanowanej wcześniej transakcji kupna-sprzedaży, koniecznością ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa czy też połączenia ze sobą kilku firm w jeden, spójnie działający organizm. Niezależnie od celu, staramy się, aby jakość naszych usług zawsze była utrzymana na najwyższym poziomie. Zawód rzeczoznawcy podlega prawnej ochronie, dokumenty sygnowane więc jego nazwiskiem mają moc urzędową i respektowane są przez wszystkie instytucje państwowe. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotna z punktu widzenia klienta jest dokładnie sporządzona wycena, dlatego też nasi specjaliści w swoich decyzjach zawsze kierują się wyznacznikami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. Zależy nam nie tylko na komforcie naszych klientów, ale także na ich bezpieczeństwie, nigdy więc nie ryzykujemy nieodpowiedzialnych decyzji, które mogłyby zaważyć na jakości całego późniejszego procesu transakcyjnego.

Każdy rzeczoznawca wycena nieruchomości w sposób kompleksowy, realizując niezbędne czynności tak, aby w żaden sposób nie działać na szkodę klienta lub Skarbu Państwa. Wszystkie informacje, jakie zdobywamy, pozyskiwane są w sposób uczciwy i pochodzą z udostępnianych nam ksiąg wieczystych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni a także wszystkich dokumentów urzędowych, które mogą mieć niebagatelne znaczenie w prawidłowym oszacowaniu wartości majątku. Zależy nam na obiektywnych dokumentacjach, dlatego skrupulatnie pozyskujemy dane, starając się przy tym wyciągać z nich racjonalne wnioski. Jeżeli w jakiejkolwiek sytuacji może pojawić się ryzyko stronniczości przyznajemy sobie prawo do odmówienia sporządzenia wyceny, dbając nie tylko o dobre imię zleceniodawcy, ale i swoje własne. Za punkt honoru postawiliśmy sobie bowiem rzetelność, solidność i wiarygodność, o których jakość dbamy z ogromną starannością.

Nasi rzeczoznawcy zajmują się nie tylko wydawaniem ocen odnośnie wartości nieruchomości, ale także ustalaniem cen maszyn i wszystkich tych urządzeń, które są nierozerwalnie związane z konkretnym gruntem czy obiektem. Do ich kompetencji zaliczyć można także wycenę terenów zielonych, gruntów rolnych, działek budowlanych oraz terenów przeznaczonych do późniejszego przekształcenia. Nasi specjaliści tworzą dobrze współpracujący zespół, dlatego też możliwe jest sprawniejsze realizowanie zleceń – rzeczoznawcy korzystają z informacji przygotowywanych przez naszych analityków oraz doradców, a następnie samodzielnie wybierają metody szacowania, na podstawie których możliwe jest precyzyjne określenie wiarygodnej wartości majątku. Rzeczoznawca nieruchomości jest w stanie doradzać także z zakresu analizy rynku i wskazywać najbardziej opłacalne posunięcia powiązane z konkretnym obiektem. Nasze biuro umożliwia klientom pozyskanie informacji na temat ustalania innych praw do majątku, chociażby takich jak prawa zobowiązaniowe i rzeczowe, a także sporządzania opracowań i ekspertyz, na podstawie których można oszacować skutki finansowe wynikające - na przykład – z planów miejscowego zagospodarowania przestrzeni. Doświadczenie i wiedza naszych specjalistów wykorzystywana była wielokrotnie w sporach sądowych, przede wszystkim dlatego, że regularnie działają jako biegli w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości.

nieruchomościDokładamy wszelkich starań, aby nasze działania przekładały się na wysoką jakość współpracy i realne sukcesy klientów w dokładnym przygotowywaniu się do zawierania umów kupna-sprzedaży lub też innych decyzji powiązanych bezpośrednio z działaniami branżowymi, dlatego też przed przystąpieniem do sporządzania operatów szacunkowych nasi rzeczoznawcy uczestniczą w wizji lokalnej, koniecznej z perspektywy dokładnego wytypowania najważniejszych zmiennych oraz wszystkich tych czynników, które mogą mieć decydujące znaczenie podczas określania gruntu, działki, lokalu komercyjnego, obiektu, mieszkania lub domu jako atrakcyjny bądź też nie. Wszystkie źródła są więc na bieżąco weryfikowane i porównywane z pozostałymi danymi, adekwatnymi do nieustannych wahań pomiędzy popytem i podażą.

W trosce o całkowitą bezstronność, nasi specjaliści opierają swoje działania na czterech podstawowych metodach sporządzania wyceny – metodzie porównawczej, metodzie dochodowej, metodzie kosztowej oraz metodzie mieszanej – wybieranej i dostosowywanej przede wszystkim do charakteru nieruchomości oraz ilości zgromadzonych informacji. Nasi klienci mają więc szansę poznania rzeczywistej wartości swojego majątku, dzięki której mogą podejmować świadome decyzje względem dalszego rozwoju inwestycyjnego.

Partner

wechta

Kontakt